Lakos Berthold,
okl. gépészmérnök, székesfővárosi mérnök
A gépház


102 KByte

A gépház (vetítőkamra) a mozgófényképszínháznak legfontosabb része, mert benne nyer elhelyezést a vetítőgép, a mozgófényképüzem lelke. A mozgófénykép jósága, (tisztasága és nyugodt járása) a vetítőgép jó minőségén kívül, a gépház elhelyezésétől és berendezésétől függ.

A következőkben látni fogjuk, hogy milyennek kell lenni egy szabályszerűen felszerelt gépháznak. Először a gépház elhelyezéséről:
A gépház elhelyezésénél két szempontot kell figyelembe venni: 1. a tűzbiztonságot, 2. a hozzáférhetőségét.

A tűzbiztonság akkor van elérve, ha a gépház a nézőtértől s általában azoktól a helyektől, ahol a közönség tartózkodik, tűzbiztos anyagból készült falakkal és ajtóval el van különítve. Azonkívül nagy súly fektetendő arra, hogy a gépház könnyen hozzáférhető és veszély esetén könnyen elhagyható legyen. Hogy az esetleg keletkező tűz semmiképp se veszélyeztesse a közönséget, úgy a gépházhoz vezető vaslépcsőnek, sem a nézőtérre, sem a váróterembe nem szabad nyílnia. A gépház belső berendezésénél a főszempont a tűzbiztonság.

A gépház oly nagy legyen, hogy a gépkezelőnek mindenféle munkájánál elég szabad és kényelmes mozgása legyen. Ez elérhető akkor, ha a gépház 2 m hosszú, 3 m magas és legalább 4 m2 alapterülettel bír.

A gépház szellőzésére és az esetleg keletkező füst elvezetésére egy önálló szabadba vezető kürtő alkalmazandó. Ugyanez, de sokkal hathatósabban elérhető villamos ventilátorokkal.

A vetítőnyílás és a szemlélőlyuk lehetőleg kisméretű legyen és kívülről, belülről egyaránt könnyen füstmentesen elzárhatóvá teendő. Filmmeggyulladáskor a nyílások automatikusan záródjanak. Az elzárás vagy zsinórhúzással, vagy ami sokkal jobb és ajánlatosabb, villamosúton történhetik. Zsinór alkalmazásánál ki vagyunk téve szakadásnak, vagy beékelésnek.

A gépházban s általában az előadásra szóló helyiségben, úgyszintén a mellékhelyiségekben csak villamosvilágítás engedélyezhető.

A világítótest maga csak védődróthálóval körülvett izzólámpa lehet. Mindenféle villamosvezeték fémcsőben vezetendő, az elágazások védődobozban eszközöltessenek. A kapcsolótábla tűzbiztos és szigetelő-anyagból készüljön, melyre csak a kapcsolók felírásokkal, biztosítékok és mérőeszközök szerelhetők. Tartalékbiztosítékok mindig kellő mennyiségben kéznél legyenek. A kapcsolók szikrázás nélkül működjenek. A mégis véletlenül keletkező szikra felfogására izolált tűzbiztos védősisak alkalmazandó. Úgyszintén védőburkolattal ellátandók a szabályozó ellenállások. Az áramátalakítónak és az ellenállás-tekercsnek a vetítőgép-házban nincs helye. Ezek egy külön jól szellőzött és tűzbiztos kamrában helyezendők el.

A vetítőgép vasállványon nyugodjék.

Abban a pillanatban, midőn a gép forgása megszűnik, egy védőlapnak kell a fémnyílás elé csúsznia, mely megakadályozza az álló film meggyulladását.

A gépházban a dohányzási tilalmat jelző tábla feltűnő helyen legyen alkalmazva. Kívül a gépház ajtaján a következő felírások legyenek: "Gépház" és "Idegeneknek tilos a bemenet".

A filmek javítására szolgáló vegyszerek vaskazettában elzárva és csak a legkisebb mennyiségben tarthatók. Kezelésüknél a legnagyobb óvatosság és vigyázat ajánlatos.

A gépházban egyszerre csak egy előadásra szolgáló filmmennyiség tartható.

A filmek egyenkint bádogdobozban és ezen dobozok egy vaskazettában helyezendők, mely vaskazetta mindig zárva tartandó.

Addig, míg közönség van jelen a színházban, a film visszatekercselése a kamrában tilos.

Tűzoltási célokra egy vödör víz és egy pokróc legyen készenlétben. A lehulló ívlámpaszéndarabkák felfogására pedig egy homokkal telt edény nyerjen elhelyezést a vetítőgép alatt.

Ezek voltak röviden csak a feltételek, melyek egy tűzbiztos és rendes mozgófénykép-előadást biztosítanak. Ha még megemlítjük, hogy nagy gondot fordítsunk a tisztaságra, a rend betartására és mindezek mellett egy ügyes és józan gépkezelőt alkalmazzunk, akkor mindent megtettünk a közönség életbiztonsága érdekében.


125 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső