Veress József

Modern Média-Enciklopédia

A média-forradalom korában - a folyamat már régóta tart - szinte minden pillanat tartogat meglepetést, mivel állandóan változnak a formák, az eszközök, a módszerek. A helyzet felmérése és a kísérletek rögzítése - a technikai felfedezésektõl kezdve a különbözõ mûfaji szférákig fontos feladata mindazoknak, akik az elérhetõ jövõ érdekében munkálkodnak. Enciklopédikus igénnyel rendszerezni az ismereteket és törekvéseket, elméleteket és dokumentumokat: még inkább. Ha fel is tételezzük, hogy ezt az evidenciát (majdnem ) mindenki elfogadja, el kell ismerni: a gyakorlatban más a helyzet. Lassan-lassan már légiónyi közremûködõ szállja meg a médiumok gombaként szaporodó terepeit - anélkül, hogy alaposan ismerné az adott tevékenység elõtörténetét, hátterét, lelkét, perspektíváit. Balázs Béla figyelmeztetése kísértetiesen érvényes félévszázad elmúltával is /a jeles esztéta mûveletlenségünk veszedelmérõl a Filmkultúra hasábjain írt/, mindössze a "film" szót a "média" kifejezéssel kell helyettesíteni: "Mindenki tudja, és elismeri, hogy a filmmûvészet a nagy tömegek szellemére nagyobb befolyással van minden más mûvészetnél. Némi sajnálkozó aggodalommal veszik ezt tudomásul a kultúra hivatalos õrei is. De senki se ismeri el azt, ami pedig ebbõl szükségképpen következik, hogy értenünk kell a filmhez, a hozzáértõ mûveltség irányító ízlésével felkészülve, hogy ne legyünk kényre-kedvre kiszolgáltatva korunk legsajátosabb nagy szellemi befolyásának, mint valami oktalan elemi hatalomnak. Népek lelki egészségének kérdése, hogy milyen fokú filmkultúrára tudjuk tanítani."

Talán erõltetett párhuzam (azt azonban ne feszegessük, milyen fokú és intenzitású a "mûvészi érintés" a médiumok mindennapos gyakorlatában ). A közeg ismerõi nap mint nap tapasztalják: a rádió és televízió adásaiban szereplõk nem ismerik a nyilvánosság elõtti megszólalás szabályait, szép számmal sürögnek-forognak a gépezetben analfabéta újságírók, hitetlen papok, kottát sem ismerõ zenészek, süket-néma szónokok, a morált és a tisztességet megcsúfoló konjuktúra-lovagok. Szerencsére nem uralkodnak, befolyásuk és hatásuk azonban jelentõs. Szükségük lenne viselkedési kódexre, cselekvési programra, módszertani tanácsra, históriai összefoglalásra, a feladatok és lehetõségek számbavételére. Az ilyesmi persze azok számára is hasznos, akik teljes életet élnek a modern média-világban s nem középiskolás fokon tájékozottak az egyre fontosabbá váló terület elméletében és gyakorlatában.

Bulgáriában a Balkanmedia Association példás hazai összefogással és számottevõ nemzetközi segítséggel a közelmúltban megjelentetett egy olyan vaskos könyvet, mely a fentebb vázolt, a témával összefüggõ ismeretanyagnak valóságos kincsesbányája. Dr. Rossen Milev szerkesztõi koncepciója rokonszenvesen maximalista volt: az égvilágon mindent összenyalábolt, ami a divatos "médiumok" címszó alá írható s úgyszólván valamennyi szegmentumot feltérképezve kérte fel a kiszemelt szerzõket summázatra, bizonyítványosztásra, meditációra, statisztikai adattárkészítésére, prognosztikára, kit mire jogosít a státusa, habitusa, tapasztalata, íráskészsége. Az eklektika furcsa módon nem ártott az ügynek. A közremûködõk - szakterületük elismert képviselõi, egyetemi tanárok, teoretikusok, kutatók - éppen eltérõ optikájukkal képviselik a sokszínûséget. A viszonylagos teljesség annak köszönhetõ, hogy a több mint félszáz oldalas antológia lexikonok teljességével kíván vetélkedni. Ízelítõül néhány téma: Médiafilozófia, médiaelmélet. Médiatörténet. Médiapolitika, médiakultúra. Médiajog. Sajtó- és könyvkiadás. Audiovizuális médiumok. Telekommunikáció. Komputer-kommunikáció. A médiumok és a mûvészetek. Az újságíró hivatása. A bolgár médiaképzés panorámája. A bolgár médiairodalom áttekintése. Dokumentumok. Kronologikus eseménytár. S mennyi izgalmas problémakör a nagy rubrikákon belül! A médiumok és a hatalom. A politika és az üzlet befolyása. A rádió és televízió stratégiájának változásai. A filmkritika helyzete. Múlt. Jelen. Jövõ. Információ-özön a tegnapból. Számok és táblázatok. Pillantás a nagyvilágba. Törvényszövegek. Naprakész krónika. Noha a szöveg olvasmányos, a gondozói nagy figyelmet fordítottak tudományos hitelére /filológiai jegyzetek, idézetek lelõhelyei, hivatkozások, publikációk jegyzéke stb./. Nyilván vitatható nézetek is helyet kaptak a kötetben, de ez sem kifogásolható. A dolgok jelenlegi állásáról a Balgarszko media znanyie címû kiadvány hitelesen tudósít.

Elismeréssel és irigykedve méltatjuk a vállalkozást. Bulgáriában az utóbbi idõben meglehetõsen szétzilálódtak a politika és a gazdaság a kultúra és a sport hadállásai. Ez a mû világszínvonalat képvisel. Követésre buzdít. Mintát kínál. Vitára szólít fel. Nálunk szintén lenne igény hasonló gyûjteményre. Sürgetõ kötelességünk a mi médiakurzusunkat tetõ alá hozni s ha ehhez sok idõ kell, addig, elõlegként, ezt a kiváló bolgár alapmunkát fordításban hozzáférhetõvé tenni.

(Balgarsko media znanyije, Balkanmedia Associacion, Szófia 1996.)

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek