Somogyi Lia:

Húsz-harminc év kimaradt

Magyar filmévkönyvek


117 KByte
A filmévkönyvek, almanachok elõfeltétele a filmgyártás, filmforgalmazás, vagyis a filmélet, hiszen e mûvek - ahogy a címük is jelzi - egy adott esztendõ összefoglalói

Magyarországon a filmgyártás megindulását, illetõleg rendszeressé válását hamarosan követte a filmsajtó megszületése. Az elsõ rövid életû filmaszaklap 1907-ben indult, a már több évfolyamot megélõ Mozgófénykép Híradó 1908-ban. S már 1914-ben - tehát hat évvel a rendszeresnek mondható filmgyártást követõen - megjelent az elsõ filmévkönyv, a Mozialmanach Lenkei Zsigmond és Vári Rezsõ szerkesztésében. Ez a kiadvány rendszeresen számba vette a filmkereskedelmet, a kölcsönzést, az egyesületi életet, a filmmel kapcsolatos jogi kérdéseket, szólt a filmtechnikáról, s egyéb aktualitásokról. Ugyanilyen tartalommal látott napvilágot az Almanach. A magyar kinematográfia kézikönyve 1917-ben, 1918-ban és 1919-ben; az elsõ kettõt Vári Rezsõ, Kármán Béla és Pék Dezsõ állította össze, a harmadikat csak Kármán Béla és Pék Dezsõ jegyezte. Az almanachokban már helyet kapott a szaksajtó ismertetése is. Érdekességként említhetõ, hogy az 1919-es évben a "Modern mozizenével" is foglalkozott egy cikk

A magyar filmélet leghosszabb életû és legjelentõsebb filmkönyv-sorozata Lajta Andor nevéhez fûzõdik. A Filmmûvészeti Évkönyv "A filmszakma és a nagyközönség részére nélkülözhetetlen kézikönyv" alcímmel 1920-tól 1949-ig jelent meg.

"Magyarország legsúlyosabb gazdasági és politikai válsága közepette jelenik meg a Filmmûvészeti Évkönyv, az egyetemes film- és mozgóképipar mindent felölelõ kézikönyve. Hihetetlen nehézségek között állítjuk össze ezt a könyvet, amellyel nemcsak a filmszakmának vélünk nagy szolgálatot tenni, hanem a mozibajáró nagyközönségnek is. Amit a mai viszonyok között nyújtani lehet, megtettük. A legjobb papíron és a legszebb kivitelben, sûrû oldalakon írunk mindarról, ami a nagyközönséget érdekelheti. Keserves utánajárással, sokszor a legképtelenebb akadályokkal megküzködve gyûjtöttük össze azokat az adatokat, amelyekre a filmszakma embereinek minden pillanatban szükségük lehet. (...) Hisszük, nagy tetszést és rokonszenvet fog kiváltani ez a kis könyv, amely hûséges segítõtársa lesz mindazoknak, akik a film dzsungeljében tájékozódni akarnak" - írta az elsõ évfolyam elõszavában Lajta Andor.

E sorokhoz ma sem lehet sokat hozzáfûzni, Lajta Andor pontosan megfogalmazta az ilyen jellegû kiadványok feladatát. Kiegészítésül annyit mondhatunk: a filmszakma embereinek és az érdeklõdõknek nemcsak az adott pillanatban lehet szükségük az évkönyv adataira, legalább ilyen fontosak az utókor, a jövõ számára is. A korral foglalkozó kutatónak vagy a kor iránt érdeklõdõ olvasónak nem kell könyvtárnyi dokumentum halmokat átbogarásznia, ezekben az évkönyvekben megtalálja az alapvetõ adatokat, információkat.

Nézzük az 1920-as kötet tartalmát: "filmelõjegyzési naptár", a magyar filmipar jelene és jövõje, (filmgyárak), külföldi filmek Magyarországon (forgalmazók szerint), a magyar filmgyárak írásban és képen, filmszínészek, filmrendezõk portréja. Somlyó Zoltán versével indul az "Irodalmi rész", a filmkészítés különbözõ fázisairól (dramaturgia, "szcenárium", díszlet, filmirodalom stb.) esik szó benne, Lajta Andor tollából pedig összefoglalást olvashatunk "Az év története" címen. Kis "mozi-lexikonban" a filmes szakkifejezések magyarázatát találjuk. A filmszaksajtó ismertetését a filmmûvészek, filmgyárak, filmkölcsönzõk, mozik, érdekképviseletek címtára követi.

A 29 év folyamán a kötetek felépítése ugyanolyan maradt. Az irodalmi rész terjedelme csökkent, helyét adatok, a filmélettel kapcsolatos rendeletek foglalták el. Változatlanul megtalálhatjuk viszont Lajta Andor értékes összefoglalóit az adott év filmes történéseirõl.

Lajta Andor filmévkönyv-sorozatának megszûnése után kereken harminc év telt el az év eseményeit összefoglaló kiadványok nélkül. S ez az idõszak magában foglalta a magyar film "aranykorának" éveit, amikor értékes mûvészi alkotásokat több mint egymillióan néztek meg itthon, amikor számos magyar film külföldi bemutatása eseményszámba ment, s a fesztiválokon sikert aratott darabokat a külföldi mûvészmozik is mûsorukra tûzték. Ezekben az években kezdõdött "a nyitás Nyugat felé", ekkor jutottak el a magyar mozikba a világfilm jelentõs alkotóinak addig csak hírbõl ismert nagy mûvei. Lett volna mit dokumentálni.

Közben 1960-ban a Gondolat Kiadó gondozásában, Kovács Ferenc szerkesztésében megjelent egy Filmévkönyv, melyben jeles magyar kritikusok és filmszakírók értékelték az elõzõ tíz év termését, elméleti kérdések is szerepeltek, és a szokásos adatok sem hiányotak a filmszakmai intézményekrõl, szervezetekrõl. A függelékben helyet kaptak a gyártott filmek, valamint az országban bemutatott külföldi filmek adatai, és külön lista összegezte a jelentõs külföldi és hazai fesztiválokon díjazott mûveket. 1961-ben még megjelent a "folytatása", de ezt követõen közel húsz esztendeig ismét semmiféle összefoglaló, dokumentáció jellegû kiadvány nem készült.

1980-ban jelent meg a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum gondozásában a filmszakmai vállalatok támogatásával a Filmévkönyv 1979, amely, mint alcíme is jelzi, "a magyar film egy évének krónikája". Szerkezetét mindmáig szinte változatlanul követik a késõbbi évkönyvek. Közli a magyar produkciók adatait, leírását, a forgalmazási adatokat, a moziban és a televízióban bemutatott külföldi filmeket, beszámol a magyar filmélet eseményeirõl (díjakról, kitüntetésekrõl, a filmszemlérõl, fesztiválokról, filmhetekrõl stb.), a magyar filmek külföldi szereplésérõl (fesztiválokról, bemutatókról, eladásokról), a Színház és Filmmûvészeti Fõiskola filmtanszakáról (tanárokról, hallgatókról, vizsgafilmekrõl), a filmkönyvekrõl és a szaklapokról, s tartalmazza a filmszakma szervezeteinek, intézményeinek adatait.

Szabó B. István, az akkori filmfõigazgató írta bevezetõjében:

"Úgy gondoljuk tehát, hogy nem csupán a filmszakma dolgozóinak régi kívánságát elégítheti ki, s nemcsak a film- és kultúrakutatók mai és jövendõ munkájához lehet hasznos forrás és hozzájárulás jelenlegi kísérletünk egy magyar filmévkönyv kiadására, hanem a film iránt behatóbban érdeklõdõ közönség információ igényét is szolgálhatja, s így közmûvelõdési hivatást teljesít.

A Filmévkönyv elsõrendû célja: napi munkánk adatainak rögzítése, a jelen dokumentálása. A jelen dokumentálása azonban nemcsak a jelen, hanem a jövõ érdekeire is tekint. (...) Évkönyvünk tehát a mi jelenünkre kíváncsi jövõt, az utókort is szolgálni kívánja."

E tartalommal - csak 1985-tõl "zsebkönyvesített" formában - immár 17 kötet jelent meg.

A Filmévkönyvek szerepe az utóbbi idõben jelentõsen megnövekedett. Korábban könnyû volt számba venni az állami stúdiókat, filmes szervezeteket, a Magyar Filmintézet automatikusan megkapta a filmek adatait és rövid leírását tartalmazó un. cenzúralapokat. A rendszerváltást követõen azonban számtalan filmgyártó, forgalmazó cég alakult, némelyek rövid életûek, egy-két év alatt eltûnnek, mások mindössze egy-egy film gyártására jönnek létre. Miután semmiféle bejelentési kötelezettségük nincsen, - a játékfilmeket gyártók kivételével - alig marad nyomuk. A zûrzavart tetézi, hogy sok mû már nem filmanyagra, hanem videóra készül. Közülük néhány késõbb filmanyagra kerül, de van, amelyik videón marad, így mutatják be moziban, s nemzetközi rendezvényeken is jelentõs sikereket arat. Bizonyos filmek esetében egyre nehezebb eldönteni: filmrõl beszélhetûnk-e még - ez a dilemma fõleg a magánprodukciókban készült dokumentumfilmeknél merül fel.

Elsõsorban tehát a dokumentálás tekintetében nõtt meg a Filmévkönyv összeállítóinak felelõssége: az utókor számára szinte ez lesz az egyetlen forrás egy-egy év filmgyártásáról. Sok mûre érvényes: ha nincs benn az Évkönyvben, nem is létezik. A filmes társadalom nagy része tudatában van ennek, ezt bizonyítja, hogy lehetõségeikhez mérten a mostani, ínséges, pénzszûke világban is támogatják a filmévkönyvet, hiszen tudják, a Magyar Filmintézet saját erejébõl képtelen lenne finanszírozni e vállalkozást.

Lajta Andor Filmmûvészeti Évkönyve "élt 29 évet". Reméljük, a Filmévkönyv legalább ilyen hosszú életû lesz. A kérdés csak az: 2008-ban milyen formában jelenik majd meg, Könyvalakban? Képernyõn? Vagy...?


87 KByte

131 KByte

135 KByte

222 KByte

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek