Gelencsér Gábor

Kerülõút

Moldoványi Ferenc: Az út


81 KByte
Ahogy az ötvenes években a filmmûvészet nyelvi öntudatosodása, úgy mostanság az elektronikus média elterjedése fordítja ki sarkaiból a dokumentumfilmet. A képmás és valóság bizonytalan mezsgyéjén egyensúlyozó ábrázolásmód mindig is bajban volt, ha filozofikusabb kérdéssel szembesült: mi a valóság. S ez a b izonytalanság csak tovább fokozódott, ha a kérdés úgy merült fel: mi az igazság. Vannak persze a dokumentumfilm számára egyértelmû helyzetek, mindenekelõtt a mú lt megörökítése, az emlékezet archiválása. Filmként azonban ezek a mozgóképek már az anyag elemi szerkesztése során problematikussá válnak. Hiszen a kamera elhelyezésének, a keret "meghúzásának" azonnal jelentése van, az "objektivitás" a felvevõgomb megnyomásának pillanatában - miért épp ak kor indul a felvétel - megsérül. Ezt tudatosítja - a vertovi elõzményeket is figyelembe véve - az ötvenes évek dokumentarizmusa, s ebbõl a belátásból születnek a m ódszer határait feszegetõ munkák, Magyarországon többek között a Budapesti Iskola alkotásai. A nyolcvanas-kilencvenes évekre, fõképp a globális televíziónak köszönhetõen, a dokumentum-felvételek értéke radikálisan átalakul. Mára mintha nem a dokumentum-képek "szubjektivizálódása" lenne a kérdés, han em a valóság tényei kezdik magukra ölteni a filmképek, televíziós képek jellegzetességeit. Manapság egy sportközvetítés, de lassan egy háború vagy é ;ppen egy vulkán kitörése is a ráirányuló kamerák kedvéért olyan, amilyen; alkalmazkodik az elvárt látványvilághoz, sõt esetleg a mûsoridõhöz is. Nem a dokumentarizmustól elidegeníthetetlen megszerkesztettség, szubjektivitás, "fikció" a kérdés immár, hanem a világ tényeinek, azaz a dokumentarizmus tárgy&aacu te;nak "fikcionalizálódása". Bizonyára ennek köszönhetõ, hogy a dokumentarista módszer a valós élethelyzetek fikcionálása után a fikció "dokumenta rizálásával" kísérletezik. Mindez természetesen ironikus alaphelyzetet teremt, amelyben a mozgókép alkotta világ hihetõsége kérdõjelezõdik meg. Ilyen vo lt például az Olajfalók címû cseh ál-ismeretterjesztõ film, vagy Siklósi Szilveszter Az igazi Mao címû dokumentum-hamisítványa. E filmek játékoss ágát az is jelzi, hogy nem kategorizálhatók dokumentum- vagy játékfilmként, pontosabban a kategorizálás azonnal leleplezi õket.

Moldoványi Ferenc Az út címû munkájában nem a dokumentarizmus játékos kifordításának útján halad, noha õ is alapvetõen áthágja a d okumentumfilm vagy a dokumentarista játékfilm mûfaji szabályait, s egy új formával kísérletezik. A filmen egy Budapesten élõ idõs kínai professzor elmélkedése it halljuk saját életérõl, a fiához és a nõkhöz való kapcsolatáról, eszményeirõl, saját útjáról és "az" útró ;l. A vallomás-jellegû, bölcseleti narrációt dokumentumképek kísérik a férfi életének epizódjairól. Az elmélkedések mozdulatlan idejébe egy utaz&a acute;s ékelõdik: a férfi hazalátogat Kínába, találkozik a fiával, valamint házassági hirdetés útján egy ifjú lánnyal is megismerkedik. Az utób bi eseményt többé-kevésbé szabályos cinéma direct módszerrel rögzíti a kamera, a fiúval való kapcsolat a képek mellett egy levélváltásban, azaz ket tõs monológban bontakozik ki. Nagyon nagy hangsúlyt kap tehát a filmben a szöveg, ami ebben az esetben valóban szöveg: monológ, elmélkedés, vallomás. S az alkotók sz&aa cute;mára a legnagyobb kihívást az ehhez a szöveghez társítható képek megtalálása jelentette. Máté Tibor operatõr elsõsorban a gondolatok csendesség&eac ute;t, rezignáltságát, érettségét, az átélt bölcsességet, az Út (Tao) ki nem mondott erénnyé formálódását igyekezett képekbe &aacut e;gyazni. (Ugyanez volt a célja, csak természetesen könnyebb pozícióból, a zeneszerzõ Szemzõ Tibornak is.) A fõszereplõ életének funkcionális képanyagát (a pesti bérlakás, a "kínai negyed", a józsefvárosi piac, valamint az utazás pillanatai) elsõsorban folyamatos, lassú, úszó gépmozgással fosztotta meg szociogra fikus jelentésétõl, és avatta a gondolatok foglalatává. A film meghatározó hányadát kitevõ tulajdonképpeni átkötések termékeny feszülts&eacu te;gben állnak a gondolatok elvontságával. Hiszen a megformáltság csak eltávolítani akar a látvány konkrétságától, elszakítani nem. Látjuk a piac kele t-európai ócskaságát, az étterem-sor bóvli csillogását, valamifajta következtetést még a kínai életformáról is levonhatunk, csakhogy nem erre figyel&uum l;nk. A figyelmünk egy ember gondolatáé; a képek nem szociografikus adalékok ehhez a portréhoz, sokkal inkább életképek, az élet képei, amelyhez persze odatartoznak a tárgya k, események, a tapasztalati világ tényei is, a lényeg azonban az ezektõl való belsõ távolodás, ami nem a tárgyi világ elhagyását, hanem átalakít&aacu te;sát jelenti. Ezt az utat igyekszik követni a kamera - csakúgy, ahogy hasonló szellemi úton lépked a film rokonszenves kínai fõszereplõje is.

Ha mindenáron meg kéne határozni Az út mûfaját, akkor vallomásnak nevezném, amelyben egy életút tényeiben, eseményeiben, fordulataiban fogalmazódnak meg az &e acute;letrõl, világról vallott gondolatok. Ebbõl a szempontból Moldoványi kétségtelenül gazdag és érdekes személyiségre bukkant. A kérdés az, hogy ehhez a vallomáshoz mit tudott hozzátenni mint filmkészítõ; a felfedezés mellett a bemutatás mennyiben tudja szolgálni a személyiség kibontakozását a vásznon. Triviális, mégis megkerülhetetlenül fontos a filmben, hogy szinte mindvégig látjuk is a gondolatok gazdáját, a szavakban plasztikus személyiséggé formálódó ember képét, portréját, az arcot, a testet. Több ez, mint az interjú-helyzet magától értetõdõ képi megjelenítése, amikor is az elmondottakat a testi való hit elesíti. A film különösen hangsúlyozza a fizikai jelenlétet, gondoljunk a sok közelire, az arc részleteinek kiemelésére a fodrásznál, illetve a borbélynál, valamint a fürdõbeli jelenetre. Ugyanakkor éppen a szabályos interjú-helyzet elhárítása határozottan ketté is választja a testet és a szellemet: a képen megszólal&oacut e; férfi legfeljebb társalog, fecseg, a múltjáról mesél. Mélyebb gondolatai belsõ monológ formájában hangzanak el, fizikailag mintegy leválnak partikuláris cseleked eteirõl. A testi jelenlét tehát egyfelõl hitelesít, másfelõl a testi és a szellemi jelenlét összekapcsolásának hiánya az utóbbi önállós&aacu te;gát, fontosságát, magasabbrendûségét hangsúlyozza. (Végül is metaszinten ugyanezt teszi a film témaválasztása, amikor egy Budapesten élõ kínait nem sz ociológiai vagy politikai, hanem nyíltan bölcseleti szempontból közelít meg, s a kínaiak magyarországi jelenlétének társadalmi, gazdasági vagy politikai oldaláró l szót sem ejt.) Az arc mellett a film másik fõszereplõje a környezet, pontosabban a környezet és az elhangzott gondolatok viszonya. Mint láttuk, a környezetábrázolás, csak&uacu te;gy mint a témaválasztás legfõbb célja a funkcionalitástól, a konkrétságtól való eltávolodás, méghozzá úgy, hogy ez elsõsorban a k&oum l;rnyezetábrázolás poétikájában legyen tetten érthetõ, a képek tartalmában kevésbé. A film egészét meghatározó ábrázolásm& oacute;d két irányba billen ki ebbõl az egyensúlyból, miközben egyszer az ábrázolásmód veszélyeire, egyszer pedig különleges lehetõségeire irány&iacu te;tja a figyelmet. Néhány kép nem pusztán a forma láthatatlan szálaival oldja el a látnivalót a maga konkrétságától, hanem mintha bizalmatlan lenne a pusztán forma i megoldásokkal szemben, a képek tartalmát közvetlenül is igyekszik az éppen hallható szöveghez kötni. A szépelgõ és üres jelképalkotás pedig igen távol áll a fõhõs megélt vallomásaitól. Annál többet adnak a személyiség portréjához a másik végponton álló, hosszan kitartott, realista, már-m ár naturalista vagy éppen cinéma direct módszerrel készült jelenetek, amelyek éppen nyerseségük vagy elesettségük, "fölöslegességük" vagy kiszám& iacute;thatatlanságuk miatt tudnak izzón és megejtõen õszinték, hitelesek lenni. Ilyen a két "fejmunka", az elõbbi a pesti fodrászlánynál, az utazásra kés zülve, az utóbbi már Kínában, az utcai borbélynál. Mindkettõ egy dramaturgiailag telített helyzetet ürít ki, helyet hagyva a nézõ számára is a csendes sze mlélõdésnek. S végül nem tanulság nélkül való, hogy a film talán legszebb pillanatát a szituációs dokumentarizmus klasszikus módszerének köszönh eti. A fõhõs és immár talán érzelmi-érzéki megbékélést hozó újabb választottjának zavart, ugyanakkor sajátosan meghitt találkozá sára gondolok, s különösen arra a pillanatra, amikor a lány a forgalmas út mentén udvarlója kérésére elénekel egy kínai népdalt. Egy bölcs, idõs &uacut e;r és egy gyönyörû, fiatal lány áll Kínában egymással szemközt, körülöttük autók rohannak, a lány énekel... A helyzet talán a szereplõk sorsából fakad, a kép, amely ezt a helyzetet eseménnyé avatja a kamerának köszönhetõ. Az út címû film ezen a ponton mintegy rehabilitálja a megroppant dokumentari zmust. Lehet, hogy a dokumentumfilm mint módszer "visszatisztítására" már csak így, lopva, kerülõ utakon van lehetõség?


119 KByte

101 KByte

67 KByte

Tartalom Filmek Arcok Gondolatok Kopia Kopia Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek Index Filmek Arcok Gondolatok Kopia Oktatas Szemle Mozgokeptar Hirek Levelek