Büki Mátyás A szarvas és az írnok

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról


91 Kbyte

Mivel Jankovics Marcell animációs filmje Szörényi Levente társalkotói közreműködésével készült, arra számítottam - ismerve a zeneszerző zenés színpadhoz való vonzódását -, hogy ezen műalkotás esetében valamiféle mozivászonra vetített zenedarabról lesz szó. Zenedrámáról, operáról, megengedem, rockoperáról, amelynek szereplői ezúttal nem színpadon játsszák és éneklik végig drámájukat, hanem a vetítővásznon, és nem hús-vér, hanem rajzolt, s így mindenesetre a fényképezett fizikai valójuktól többszörösen is eltávolított alakjukban.

Számításom csak kis részben vált be. Végső soron filmet láttam, amelyben a zene a megszokott szerepén túl nem vállalkozott sokkal többre. "Aláfest", ahogy ezzel az esztétikai szempontból roppant semmitmondó szóval mondjuk: gyakorta a filmsnittek hosszához igazodik, s így a csak rá jellemző önszerveződéseken nincs is módja keresztül menni. A filmszalag hangsávja az ismert felállásban beszélt szövegeket, énekes vagy hangszeres zenéket, valamint zörejeket tartalmazott, és ezek rendszerint együtt hangzottak fel.

Az említett, a reménybeli filmvásznon látható zenés műfaj szempontjából nézve - a zene nem keveredik sem beszéddel, sem zörejjel, de nem is színpadra készült zenei mű adaptációja - a film mégis tartalmaz néhány momentumot, melyek arra engedtek következtetni, hogy az alkotók - együtt vagy külön-külön, más alkotótárssal - nem tartják elképzelhetetlennek valamiféle vetítővászonra vetített zenedarab megalkotását. (Ebben - felteszem - inkább Szörényi Levente az érdekeltebb). Az egyik ilyen mozzanat az, amikor a második részben hirtelen duett csendül fel, igaz, néhány mondatnyi csak, amelyben Ménrót és Enéh, szarvashím és ünőcske vall érzelmeiről. Ugyanezen részben egy rövid kórusbetét is elhangzik, amelyben férfiak és nők a tavaszt, a virágzást dicsérik. A zene mindkét esetben túllép megszokott szerepén, s önálló szervező erőként a képet kényszeríti kísérő szerepbe. Az addigi, túlnyomó részben a vizualitásra, beszédre és zörejre épülő ingervilág hirtelen mintegy tótágast áll, s a zenei percepciót kezdi foglalkoztatni.

Ezeket akár kis zökkenéseknek, horribile dictu, hibáknak is felfoghatjuk, hiszen a film akusztikus világa - mint már említettem - addig a beszéd, zörej és zene hármasára épült, sőt, ebben a hármasban is túlnyomóészt a beszédre vagy a beszéddel együtthangzó zenére (hangjáték). Mégis, az említett filmműfaj szempontjából termékeny döccenőknek tűntek.

Szörényi Levente Jankovics képeihez írt zenéje egyébként nem mentes világzenei hatásoktól. Pentaton illetőleg modális hangsorok, egészhangú menetek - mindjárt a szarvas-motívum egy líd-hangsorban megfogalmazott rövid dallam -, izgalmas, ritkán hallható hangszerek szólalnak meg, például: koboz. Ám mindezek mellett szerepet kap egy szintetizátor, amely a maga sajátos asszociációs mezőjével persze kétségtelenné teszi, hogy amit hallunk, az nem a klasszikus ("komoly") zene világából való, s amely hangszer a funkciós zene akkordfűzési technikájával mintegy a világ különböző tájairól származó motívumkincset homogenizálja, s ezzel sajátszerűségeitől meg is fosztja, szubsztancia nélküli ürességgé teszi.

Az Ürességekkel jól telerakott zene természetesen a közhelyek zenéje - s itt most ne firtassuk, hogyan lehet ürességeket "rakosgatni", mert ez a filozófia területe. A film zene-szövete így a világnak csak a felszínén úszik.

Meglehet, ennek a zenei anyagnak szükségszerűn kellett társulnia a film vizuális-gondolati szférájávaI. Ez ugyanis problematikus. Ismeretterjesztés részesei vagyunk. A tárgy nem más, mint a csodaszarvas motívumkör bemutatása az eredetmítoszoktól egészen a nem is olyan régen még valódi regősök által énekelt regősénekig. Mindez azonban - miként Bóna László említi a filmről szóló kritikájában - menet közben üdvtörténetté válik: ősünk, a csodaszarvas - és népe végül a kereszténységben, István királyban megdicsőül. Ennek a hagyománynak és ugyanakkor történelembeli folyamatnak különféle állomásait látjuk négy részben, ahogy a totemősből mítosz lesz, majd hősköltemény, rege, monda, népmese, s ezzel párhuzamosan a totemős népéből hosszas vándorlások, újabb meg újabb hazára-találások után a honfoglaló, majd a római kereszténység hitét felvevő magyar nép. Történelem-, néprajz- és irodalomkönyv, rajzanimációs feldolgozásban. Hiszen hiába a rengeteg eredeti, hol humoros, hol szuggesztív filmes megoldás, kép. Ezek még nem tesznek egy művet művészeti alkotássá.

Kérdésesnek tűnik például Jankovicsnak az az eljárása - ami éppen alkotói módszerének egyik sarokköve -, hogy "rajzi áttünésekkel" él, amelyekben valamely figura fotorealista ábrázolása egyre stilizáltabb ábrázolásba tűnik át. Ez az eszköz kétségtelenül látványossá teszi a filmet, s mi más legyen látványos, mint a rajzanimáció, ám egyszersmind roppant súlyos feszültségekkel is megterheli. A gyorsan változó jelentéssíkok egymásba csúsznak-csavarodnak, a képi-jelentésbeli gazdagság túlcsordul, s hovatovább emészthetetlenné válik. Hiszen mást jelent egy szarvas realisztikus képe, mint stilizált-elvont rajza. Itt az ismert jelelméleti szótár segítségével kellene elvégezni a szükséges elemzést.

De helyesbítenem kell. Mindez a film első harmadában, ahol eredetmítoszok elmesélése és láttatása folyik, még éppen a költői. mitikus, metaforikus tartalmak felszínre hozatalát segíti. Tényleges problémát a második harmadban okoz, ahol a film hirtelen külső-narrációs elemmel gazdagodik: hiszen ahhoz a történelmi korhoz érkeztünk el, melyben a magyarság kilép az ismeretlenségből, s belép az írásbeli történelembe, neve diplomáciai feljegyzésekben, iratokban említtetik. Ekkor ugyanis színre, illetve vászonra "lép" egy írópadnál ülő írnok, azaz a tudományosság. A tudományosság pedig száraz, oknyomozó, s a mitikus, metaforikus, költői tartalmakat nem megerősíteni, hanem éppen hogy száműzni óhajtja.

Mivel nincs eldöntve, hogy mi és hogyan legyen ábrázolva, mitológia vagy történelem, mitologikusan vagy tudományosan, a film ellebeg a konkrét megfoghatóság elől.

Ráadásul a felszínen úszkáló zene, valamint az ismeretterjesztés és üdvtörténet találkozása az alkotást kissé propagandisztikussá teszi. Ennek legjellemzőbb példája az a fentebb már említett kórusrészlet, amely hangvételében az ötvenes évek indulóit, vidám, öntudatos építő munkára mozgósító tömegdalait, csasztuskáit idézi. Hatása maradandó, abban az értelemben, hogy jóllehet a mű első harmadában hangzik el, akusztikus emléknyomként a legutolsó filmkockáig elkísér.

(Hogy miképpen kerül a dolgozók országát építő, vidám munkások és parasztok dalától hangos, szép emlékezetű történelmi korszak a szarvas-totemősös, szittyás, hunos, besenyős és Istvános korszakok mellé, magyarán hogyan kerül Sztálin csizmája a nép asztalára, azt legalaposabban a politikai filozófiával foglalkozó szakértelmiségiek tudják elmagyarázni).

Ennek a vélt vagy valós propagandisztikusságnak verbális megfogalmazása is van. A film harmadik részének címe ugyanis egy politikai mozgalmakban is kiválóan használható mondat: mindig tovább.

Lehetséges azonban, hogy inkább a külső történelem hatol a filmbe, azaz a mai politikai folyamatok erősítenek fel bizonyos felhangokat benne. Roppant izgalmas lesz a filmet ötven év múlva látni. Nem kizárt, hogy a magas műértés kritikái fanyalgássá gyengülnek, s szinte bizonyosra vehető, hogy az ideológiai viták elcsitulnak.

Egyszerűen arra gondolok, hogy a naiv művészet körébe tartozó alkotást láttam. Amit hibának, egyszerűsítésnek, közhelyességnek látok, az nem az. Nyilván át kell gondolni, hogy amit Theseus és Hippolyta lát a nevezetes színházi estén, az más, mint amit ők és Shakespeare gondoltak róla. A naivok földközeli humora mindenesetre Jankovics sajátja. S talán Szörényi felszínen úszkáló zenéje sem puszta giccs, hanem egyszerűség, hatalmas ősök utáni vágya pedig nem a szabadságtól való menekülés.

De itt már újabb stúdiumok határához érkeztünk.


65 Kbyte

70 Kbyte

81 Kbyte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső