Palotai János (F)elszabadult vonalak

Milleniumi Képzőművészeti Filmszemle - Szolnok

Kiss István: Az út
Kiss István:
Az út
37 KByte

Hasonló címmel írt tanulmányt Erdély Miklós a magyar rajzfilmről vagy 30 éve (Az elszabadult vonal - Filmkultúra 72/1 47-51.). Ebben megállapította, hogy a "rajz nem kívánja az illúziót szolgálni, a rajzolt ember sorsa elsősorban a rajz sorsa". A rajzfilm felszabadult az apró "storyk" kényszere alól, képzőművészetibbé vált, s képes volt magába olvasztani a legújabb grafika eredményeit; a tassizmust, a rauschenbergi pop montázst, a hippie-szecessziót, a posztimpresszionista gouache-technikát.
Ezt úgy értékelte, hogy a magyar rajzfilm megújulási kísérleteiben a legmesszebb és a legnagyobb zavarba is jutott; elhagyva szűkös műfaji celláját, eltévedt. Erdély következtetése az, hogy a kiforratlan kezdeményezéseket nem kell félretenni "és várni egy új generációt".

Pedig azóta újabb generációk jöttek; jöttek a Ferencek: Rófusz a tiszta rajzú, grafikájú Léggyel, Cakó a homokból épített, porból teremtett embereivel, jött Varga Csaba a gyúrt Augusztájával vagy László Marcell az első számítógépes animációjával, s a többiek, a legújabbak. Az új törekvések jelzik a kézi rajzolástól való (f)elszabadulást, amit az új technika adott az alkotók kezébe, lehetővé téve egy filmen belül a kifejezés folyamatában különböző technikák, stílusirányzatok alkalmazását, amelyek gazdagíthatták, bővítették a jelentést, fokozták a hatást a nézőre. És természetesen a készítőre is, aki így belekevered(het)ett a képregényekre jellemző eklekticizmusba, elveszítve a rajzfilm fonalát, illetve vonalát. (Dave McKean hatása). A mediális hatások mellett megmaradt a képzőművészeti jelleg, s felerősödött a mese szerepe.

Mindez érzékelhető volt azokon a filmeken, amelyeket Szolnokon mutattak be a Millennium jegyében tartott képzőművészeti filmszemlén.

Ceruzák és cezúrák

Az év(-tized, század, ezred)fordulók gyakran késztetnek számvetésre, "leltározásra". A művészetben - mint más területen is - ez inkább tévútra, hamis "eredményhez" vezethet - még ha a művészeti világot a műalkotások történetileg rendezett világának tekintjük is. De ez esetben sem az évszázadhatárok jelölik ki a cezúrát, a korszakolást. A millenniumi képzőművészeti filmszemlét sem lehet korszakhatárnak, vagy leltározásnak, számvetésnek tekinteni. Nem is támasztott ilyen igényt: bár számos leltárszerű film szerepelt a programban.

A cezúra nemcsak (művészet)történetileg, de műfajilag sem érvényesült. Négy kategóriában: animációs, első, határzóna és képzőművészeti filmeket díjazott két zsűri: amely művészekből és műítészekből állt.
Lehet, hogy financiális okokkal indokolható ez a kategorizálás, esztétikai érvekkel alig. Az első filmesség nem műfaji kategória. A "határvidék" sem volt az.

Az I. díjas Chris Marker mű - Tarkovszkij portréfilm - eredetileg a képzőművészeti filmek kategóriájában volt nominálva.

A II. díjat Reisenbüchler Sándor kollázsfilmjeiért kapta - (Ecotopia, Boldog világ vége).

A III. díjas Kiss Iván munkái (A tánc, Az út) tiszta rajzfilmek. Ami jelzi a zsűri gondját ("nehéz dolga volt"); a műfaji tisztázatlanságot, s az ebből adódó "bőség zavarát"; sok volt a jó animációs illetve rajzfilm.
Ezen az "alapon" idesorolható a Körúti esték mint dokumentum-játékfilm.

A zsűrik a "mérleg jegyében" egyaránt díjazták a szecessziós és a neo szecessziós filmet; az (új) polgári életformát, a stabilitást, a reprezentativitást, az illúziót szolgálót, éppen úgy, miként a zaklatott, a fellazult életformákat, a dinamikát preferálót és a dezilluzionálót, az elandalítót és a felrázót, a népművészetit és a városi folklórt.

Az animációs filmek I. díját a Svájcban élő Horváth Zoltán: Tetemek és rákfélék című filmje kapta, megérdemelten: tele vizuális ötlettel, technikai újdonsággal, miként anno filmje modellje. (A luxushajó akváriumából akkor folyik ki a víz, amikor a hajót ellepi.) A Titanic története "halszemmel" nézve szemléletében emlékeztet Rófusz Ferenc filmjére, A légyre.

Grácia Pannónia

A Rófusz nevet ezúttal Kinga vitte tovább, aki Bartók Medvetáncára "komponált" - Kandinszkij világához hasonló - képekkel próbálta a zene atmoszféráját megjeleníteni a színek, absztrakt formák segítségével.

A Magyar képeknek, Bartók összetett, ellentmondásos népdal feldolgozásainak hiteles látvánnyá transzponálására többen is vállalkoztak: az Iparművészeti Főiskolán végzett animáció szakosok. Az egykori tanítványok mesterükkel, Richly Zsolttal közösen dolgozták ki a "projektet", nem "leckét mondtak fel", hanem egyéni műveket hoztak létre a Grácia alkotócsoporton belül. (Ide kívánkozik egy megjegyzés: pár éve temették a Pannóniát. "Sírján" több alkotó csoport nőtt ki - Főnix, Grácia -, beszédes nevük sokat elárul a magyar animáció helyzetéről.)
A Balladát, a Magyar képek Melódia tételét, Bartók legfestőibb zenéjét akvarellel festette Korda Éva. A Kicsit ázottanban Varga Miklós Bartók korabeli grafikákat (Molnár C. Pál) használt fel; a századelő izmusainak világa ötvöződik az animáció lehetőségeivel.

A Kanásztáncban Patrovits Tamás fénymásolt kollázsszerű képbetétekből építi fel Bábel tornyát a zene ritmusára, számítógép segítségével. A fiatal alkotó társrendezőként, computer animátorként közreműködött Richly Zsolt filmjében, amely Vajda Lajosnak állít emléket. A művész életútjának fázisait, szakaszait a fázisrajzok egymásba átmenetével "írja le", ami nem öncélú trükközés, hanem Vajda következetességét jelzi, az ő vonalvezetését folytatja. Puritán, szép, tiszta film, amelyben a - balkáni jellegű - zene értelmezi a festő képvilágát, ikonjait. A Hommage ŕ Vajda Lajos az animációs filmek III. díját nyerte.

A II. díjat a lengyel Zbigniew Kotecki kapta Minden viták legnagyobbika című bábfilmjéért. Brueghel-i képek (Paraszt lakodalom, Vakok, stb.), Sartre-i filozófia, illetve Kolakowski mese a választásról, amiről nem tudhatjuk, hogy jó döntés-e, mivel az alternatívát nem ismerjük.

A "filozofáló" filmek között Reisenbüchler Sándor opusai vihetnék el a pálmát - el is vitték a Határvidék kategóriában a II. díjat. Az Ecotopia (1995) és a Boldog világ vége (1999) az emberiség jelenét és jövőjét átfogó példázatok néhány percbe sűrítve. Az előbbiben Fritz Lang profétikus filmjének, a Metropolisnak "állít emléket", ami alkalmas az akkori félelmek igazolásának bemutatására. A klasszikus expresszionista film sötét színeit felváltja a későbbi pop art, a reklámok élénk, rikító színvilága: a mindent "bearanyozó" rauschenbergi pop-montázs, a Barbie-rózsaszín, ami csak fokozza a szorongást, és nem nyugtat meg a film/világ?/ végi rousseau-i táj, a naiv festészetet idéző Paradicsom idilli képe, miután Reisenbüchler kamerája nagytotálra vált, s egy nagy sötét egész részeként láttatja ezt a "rezervátumot".

A Boldog világ vége (1999) az Ecotopia folytatásának is tekinthető: azokkal az idealizált képekkel kezdődik, amelyekkel az előbbi film végződött. Majd felvonulnak a rajzfilm történet emblematikus, "bájos"(Walt Disneys) figurái: Hófehérke, Donald kacsa, utánuk Barbie baba stb. A képregény(szerű) rajzstílus, a Rauschenberg-szerű grafika átalakul; egyre elvontabb figurákat látunk. "Övék az ezredvég fantasztikus világa" - hirdeti a felirat. Megjelennek az ufók, a behemót mutáns szöcske, vendégek Csernobilból, - a Sárga tengerlattjáróra emlékeztető alakok, képződmények.
A katasztrófa elkerülésére egy megoldást kínál a film: centrifugálni kell ezt a koszos bolygót. Ennek eredményeként (új föld - új lakók) Reisenbüchler soha nem látott struktúrákat hoz létre: mutánsokat, "cyborgokat". A stíluskeveredés, az alkalmazott kollázstechnika - amely mögött érezhető a káosz elmélet - révén a filmben "minden a helyére kerül". Minden dezantropomorffá válik.

A létkérdések a fiatalokat is foglalkoztatják. Kiss Andrea filmje, A hétfejű tündér negatív, csúf "hőse" szinte minden értéket elpusztít, későn ismerve fel a vélt boszorkányban a jót, a szép-művészetet. A vegyes, báb/rajz technikájú film magyar-norvég koprodukcióban készült: talán ezért, az északi fény ridegsége miatt lett keményebb. A film az animációs kategória különdíját kapta.

A Szemfényvesztés című rajzfilm azt mutatja, mennyire megnehezíti a jelenségek, dolgok felismerését, hogy a pusztulás, a halál szemfényvesztő álarcban tetszeleg, magára ölti emberi arcunkat. Erre figyelmeztet Molnár Jacqueline expresszív, szuggesztív, (ars)poétikus meséje. A halál szubjektuma, a szubjektum halála az individualitás végét jelent(het)i. Ami marad - mint választási lehetőség - a Szupermarket. Temesvári Csilla filmje az új kereskedelmi tömegkultúra kibontakozó formájáig jut el, ahol a festészet nyelve felhasználható a - művészi - árucikk csomagolására.

Az új figuralitás olyan vizualitás, amelyben a korábbi kultúrák képei, ikonjai tűnnek fel-és el. (Kiss Iván: Az út - III. díj, Orosz István: Arcok) A néhol szertelen képi ábrázolás mögött mélység tárul fel, ami nem is annyira képzeletbeli. Ezért valóban nagyon szépek ezek az animációs filmek, mivel lélek van bennük, az mozgatja a tehetséget.

Ezekben a filmekben az ember archetipikus szorongása jelenik meg; az elfojtott, szorongáskeltő lelki tartalmakat vetítik ki a filmvászonra. Kérdés, hogy a legtöbb filmben megjelenő, azonos szerkezetű szorongásos állapotok ábrázolásait valami általános, globális világközérzet helyi megnyilvánulásaként kell-e értelmezni; az ábrázolt neurózist szabad-e összekeverni az alkotók frusztrált állapotával, a műfaj egzisztenciális állapotával, szorongásaival. A sokszoros átfedés, az álcázó és árulkodó elemek keveredése, az átélt és kifejezett szorongások, zavarok, traumák egymásba játszása könnyen tévútra vezetheti az elemzőt. Kérdés, hogy a műfaj zavara - a technika és a stíluskeveredés - mennyiben magyarázható az alkotók gondolati elbizonytalanodásával, vagy képzelet(ük) szertelenségével; az animáció egzisztenciális bizonytalanságával vagy a "globális" eklekticizmussal.

Ezzel hozhatók összefüggésbe azok a törekvések, amelyek visszatérnek az egyszerű (alap)formákhoz, vagy a tiszta stílushoz, műfajhoz. Előbbit példázza Andrei Kertész: Háromszög, négyszög, kör című filmje, amely visszanyúl a kubista alaphoz, s e három elemből építi fel történetét. (Első filmes kategóriában III. lett).

Utóbbit mutatja Bánóczki Tibor és Csáki László /alias Hypokaloric Group/ 7.00 című, ál-gyerekrajzok stílusában (vaskos ecsetkezelés, geometriai, anatómiai tökéletlenség) megfogalmazott munkája. Ők ugyanebben a kategóriában a második díjat kapták, vélhetően a többi filmjükért is: a 6 nap színkezeléséért, a 3-4 szecessziós kollázstechnikájáért.

Idesorolhatjuk Kiss Iván kézi rajzolású filmjeit: A tánc, Az út - amelyeket a hagyományos "kézműves" technikával készített: minden kockát külön rajzolva, satírozva. (III. díj) Hasonló módon készült M. Tóth Éva tusrajz filmje, a Liaison, amelyben székek antropomorfizálódnak, kerülnek intim emberi kapcsolatba egymással. Ami azt is jelzi, hogy a kollázstechnikában rejlő metonimikus jelentés felhasználása mellett megmarad illetve felerősödik a metaforák, szimbólumok alkalmazása. Például a fent említett Az útban megrajzolt labirintus egyben az emberi agyat is formázza.

**

A képzőművészetnek a filmre gyakorolt hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha meg akarjuk vizsgálni az animációs film és a film közti különbséget. Az avantgarde idején a filmet fénnyel festett mozgóképnek tekintették, ugyanekkor például a kubizmusra jellemzőnek tartották a kinematografikus látásmódot (Gleizes). Ami azt mutatja, hogy a film is hatott a képzőművészetre; nemcsak azzal, hogy továbbvitte a festészet tapasztalatait, hanem a modern művészeti mozgalmak dokumentálásával is.

A látott animációs filmek nagy része arra enged következtetni, hogy a kor képzőművészetével szinkronban lenni nehezebb, mint a kor zenéjével. (Bartók mellett hallhattunk Balanescut, Garbareket, Meredith Monkot, Lois Victort és más kortárs zenéket.)

A két terület - festészet és rajzfilm - között inkább eszmei, mint formai kapcsolatról, inkább közös kiindulópontról lehet beszélni. Az animációs filmek esetében nem lehet mozgásban levő festészetről szó, mivel ezekben a festői elemekkel szemben dominálnak a szerkezeti és ritmusbeli megoldások, dinamikai ötletek, az akusztikus elemekkel, hangokkal, zenével való kapcsolat. Az ábrázolás nemcsak a felvevőgép, hanem a "díszlet" révén vagy a figuratív torzítással valósul meg. Ugyanakkor nem hanyagolható el az operatőr vagy a vágó szerepe sem - akikről pedig gyakran megfeledkeznek; egy Bacsó Zoltán, vagy Hap Magda nevét csak szűk szakmai körben jegyzik és díjazzák, szemléken, fesztiválokon nem… Miként a rajzfilmrendezőket sem szokták a grafikusokkal, képzőművészekkel együtt említeni - ők maguk sem tartják magukat annak. (Kovásznai György volt a kivétel, aki a képzőművészettől jutott el a filmhez. Ezen a szemlén Gyulai Líviusz grafikus debütált rajzfilmesként a Golyós mese és a Jónás című filmjeivel.) Jóllehet néhányuk munkája nemcsak fázisrajzként értékelhető, de önálló műalkotásként is megállná a helyét. Nemcsak a középgenerációban (Kiss Iván, Orosz István), de a fiatalokban is felfedezhető ez az igény: M. Tóth Éva, Molnár Jacqueline, Péterffy Zsófia munkáiban. A grafika-szakosként kezdő M. Tóth rajzai metaforikusak, miként Molnáréi is. A Szemfényvesztésben látott arcok a románkori katalán templomokét idézik. Péterffy pedig úgy csinál rajzfilmet, hogy - a szemünk láttára - megfest egy képet: bár a filmje nem erről "szól" (Szaggatlak, körömmel). Szcenírozás és kompozíció, installáció és invenció alapján épülnek filmjeik, s egyben metafora rendszereik.

A szemle alatt több kiállítást is rendeztek animációsok - Keresztes Dóra, Kiss Iván, Orosz István, Reisenbüchler Sándor, Richly Zsolt, Rófusz Kinga, Varga Miklós - rajzaiból és Péterffy Zsófia festményeiből.

Ying-Yang-Jung

A képzőművészeti filmek külön kategóriába soroltattak. Esetükben kulturális tényezőként jelenik meg a festészet, a szobrászat, s nem a filmalkotó témájának illetve stílusának inspirációs forrásaként, meghatározójaként. E filmtípus azt a bonyolult kapcsolatrendszert igyekszik feltárni, ami a képet és a hozzátartozó leképezési viszonyt jellemzi, amely azt képpé teszi.

Van, amelyik actus in nascendi, az alkotás folyamatát kívánja meglesni, ábrázolni - és van amelyik post factum, utólag akarja azt rekonstruálni, a művet visszavetíteni a valóságba. A film azonban nem életre keltett festmény, legfeljebb élővé teheti azt.

Erre szolgálnak a művészeti tárgyú dokumentumfilmek; ezek jórészt az ismeretterjesztést, egyes művek, művészek megismertetését, népszerűsítését célozzák. Ami egyben alkalmas lehet a kor kultúrtörténetének demonstrálására, vagy lélektani, ideológiai konfliktusok ábrázolására.

Mindegyikre találunk példát - jót is, rosszat is. Az I. díjat a Sokszínű egység, Duló Károly filmje nyerte, a közép-európai és magyar építészeti szecesszió kultúrtörténeti feldolgozásáért. A Megszínesített napfény (Ráday Mihály - II. díj), az Óriások (Carmen Cristian - különdíj) mint folyamatábrák voltak értékelhetők. A Munkácsy inasa (Lakatos Iván - II. díj) és A Föld vándora - Ion Nicodim (A. és L. Dumian - különdíj) pedig post factum filmnek nevezhetők.

A kettő között helyezhető el a Hogyan fessünk mesét (Raum Attila- III. díj) amelyben Földi Péter festményeit elemzi a művészettörténész (Supka Magda), köztük egy "félkész" művet, ami átvezet az alkotás és az alkotó pszichoanalízisébe. Az egyéni ötvöződött a kollektív tudattalannal (Jung) és keveredett a keleti kultúrák (Ying-Yang) asszimilálásával. Egyébként a szemle bővelkedett a Földi Péter, illetve Supka Magda ("Manna") filmekben. Egyéniségük, stílusuk figyelemreméltó, értékes, de nem annyira, hogy - úgymond - "monopolizálva" legyenek. (E jelenség másik oldalát képviselték a "rehabilitáló" filmek, amelyek a történelmi igazságtétel nevében a művészettörténeti jóvátételt követelték például Fáy Aladár esetében.)

Hogy a pszichoanalitikus megközelítés mellett más elemzési mód is lehet célravezető, azt a brazil avantgárd (fotó, ipar) művészt, Geraldo Barrost bemutató dokumentumfilm jelzi. (M. Favre - III. díj) amely egyben korképet is ad e kontinensnyi országról. Hasonlóan egy korkép rajzolódik ki az 50-60-as évek Magyarországáról a Körúti estékben, bár vázlatosan, mivel a rendező - Kisfaludy András - a főszereplő, Kovásznai Gábor György köré csoportosítja az anyagot; a dokumentumokból, interjúkból, filmrészletekből akarja felépíteni, reprodukálni a fiatalon elhunyt férfit. Ehhez még játékfilmes jeleneteket is rekonstruál - alanya színművét idézve, ami a filmet kollázzsá, eklektikussá teszi. A rajzfilmmel kapcsolatos töredékeket összerakva talán így is érvényesnek bizonyulhatnak a történeti tanulságok, ha "az idő", a finanszírozás nem semmisíti meg azokat. Ami majd a jövőben kiderülhet.

Ami viszont már most kiderült: a látott animációs filmek nagyobb "reklámot", elismerést és közönséget érdemelnének - és alacsonyabb jegyárakat… E kettő nem zárja ki egymást - csak a nézőket, akikért a filmek készülnek.

Kiss István: Az út
Kiss István:
Az út
29 KByte
Rófusz Kinga: Medvetánc
Rófusz Kinga: Medvetánc
47 KByte
Korda Éva: Ballada
Korda Éva: Ballada
30 KByte
Varga Miklós: Kicsit ázottan
Varga Miklós:
Kicsit ázottan
56 KByte
Varga Miklós: Kicsit ázottan
Varga Miklós: Kicsit ázottan
51 KByte
Patrovits Tamás: Kanásztánc
Patrovits Tamás: Kanásztánc
72 KByte
Richly Zsolt: Hommage a Vajda Lajos
Richly Zsolt:
Hommage a Vajda Lajos
47 KByte
Richly Zsolt: Hommage a Vajda Lajos
Richly Zsolt:
Hommage a Vajda Lajos
38 KByte
Orosz István: Arcok
Orosz István:
Arcok
51 KByte
Orosz István: Arcok
Orosz István:
Arcok
58 KByte
M. Tóth Éva: Liaison
M. Tóth Éva:
Liaison
71 KByte
M. Tóth Éva: Liaison
M. Tóth Éva:
Liaison
39 KByte
Gyulai Líviusz: Golyós mese
Gyulai Líviusz:
Golyós mese
65 KByte
Gyulai Líviusz: Golyós mese
Gyulai Líviusz:
Golyós mese
70 KByte
Gyulai Líviusz: Jónás
Gyulai Líviusz:
Jónás
71 KByte
M. Tóth Éva: Liaison
M. Tóth Éva:
Liaison
45 KByte
Péterffy Zsófia: Kétarcú című kiállításának meghívója
Péterffy Zsófia:
Kétarcú című
kiállításának
meghívója
30 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső