Artur Singer nyomán A modern reklám

PESTER LLOYD Morgenblatt 1927 február 12


39 KByte

Erről a témáról tartott előadást tegnap este Artur S i n g e r publicista szépszámú hallgatóság előtt.

Rövid reklámtörténeti visszatekintés után az előadó megállapította, hogy bár a 'reklám' a latin 'reclamare' (ismételten kihirdet) szóra vezethető vissza, mégis a francia 'la reclame'- ból (csalisíp) került nyelvünkbe. Ugyanakkor a franciában meglévő "la reclame" szónak ez a jelentése hamarosan kikopott a használatból olyannyira, hogy a mai nyelv a 'publicité'-t használja helyette.

Az előadó leszögezte, hogy kizárólag a m o d e r n r e k l á m m a l foglalkozik, amelynek válfajai az újság-, illetve a kültéri reklámok.

Az első újsághirdetés 1648-ban jelent meg egy helyi újságban, az első művészinek tekinthető plakátot pedig egy párizsi festő alkotta.

Az előadó statisztikai adatokkal világította meg e kétfajta reklám viszonyát, és bebizonyította, hogy a kültéri reklám egyedül soha nem elég hatásos, mindig csak kísérőeszközként szabadna számításba venni.

Az Amerikai Egyesült Államokban az 1925-ös évre vonatkozó statisztikai adatok szerint a reklámra fordított összkiadás 1289 millió dollár volt.

Ebből 847 millió esett az újsághirdetésekre, 12 millió a plakátokra, 11 millió a mozgó utcai hirdetésekre, 16 a színház- és filmreklámra, 30 a többi nyomtatott hirdetményre, valamint 34 millió a fény- és egyéb hirdetésekre.

Az ú j s á g h i r d e t é s e k első korszaka a 19. század végéig tartott, és a szuperlatívuszok, a túlzások, sőt a tudatos ámítások kora is volt egyben. Egy statisztikai megállapítás szerint 1860-ban a reklámok 70%-a tartalmazott szuperlatívuszokat, majd 1900-ra ez a szám 25 %-ra csökkent. Érdekes tény, hogy ez a tendencia Amerikából érkezett, ahol kiadták a "Truth in Advertising" jelszavát. Barnum, a legnagyobb reklámhős volt az első, aki kimondta, hogy bár az emberek becsalogatására minden eszközt fel kell használni, s mihelyt bent vannak, a legjobbat kell nyújtani nekik, annál jobbat, minél hangosabb reklámot csaptunk előzőleg.

A nagy W a n a m a k e r áruház az elmúlt években 1 5 0 0 0 d o l l á r é r t é k ű r e k l á m o t jelentetett meg csak azért, hogy felszólítsa a vásárlókat, vigyenek vissza egy bizonyos fajta inggallért, amely nem felelt meg a reklámozott minőségnek.

Miközben Amerika az illusztrált reklámot részesítette előnyben, az európai kontinens, N é m e t o r s z á g példáját követve inkább olyan hirdetéseket használ, amelyek árakat tartalmaznak.

A r e k l á m a n y a g i i g é n y e tekintetében az előadó érdekes statisztikai adalékok segítségével bemutatta, hogy a kiskereskedők 2-3 százalékot, a nagykereskedők, elsősorban a nagyáruházak 3-4 százalékot képesek a forgalmukból a hirdetésekre költeni.

Ennél magasabbra menni nem okos dolog, csak a gyógyeszközgyártók képesek felmenni 66 százalékig, P e a c h a n, a nagy gyógyszergyár ezt megengedheti magának.

A reklámozás megszakításának veszélyességét bizonyítja, hogy amikor a P e a r s szappangyár fél évig leállította az újsághirdetéseit, a f o r g a l o m 35 s z á z a l é k o s v i s s z a e s é s é t könyvelhette el.

Ahogy az utóbbi időkben az európai és az amerikai kutatóhelyeken végzett kísérletek igazolják, az elhelyezés kérdése messze nem olyan jelentős, mint amennyire ezt - főleg nálunk - sokan hiszik, tudniillik a szöveges hirdetéseknek csak 49 %-át jegyzik meg az emberek.

Érdekes a kisalakú és nagyalakú hirdetések hatásának összehasonlítása. A 121/12 formátumú hirdetést 53 %-ban, míg az egész oldalast csak 33 %-ban jegyzi meg a közönség.

Az előadó leszögezte, hogy a manapság szociális hatalommal bíró reklámnak n e m á r f e l h a j t ó, h a n e m á r c s ö k k e n t ő, á r k i e g y e n l í t ő hatása van.

Előadása második részében az előadó a kültéri reklám válfajaival foglalkozott, példákkal illusztrálta a jó és a rossz p l a k á t fogalmát, a k i r a k a t i r e k l á m és a vetítés fontosságát, valamint kiemelte a reklámfilmek és a fényreklámok egyre növekvő befolyását.

A nagyszámú közönség élénk tapssal honorálta az előadó érdekes fejtegetéseit.

PESTER LLOYD Morgenblatt 1927 február 12

 

A gótbetűs, német nyelvű napilap oldalain a "tükör" alsó, felső szegélyén és a vágott szélnél körben magyar, félig magyar és német nyelvű reklámok futnak.

Ezekből közlünk néhányat ízelítőül :-))

A Pester Lloyd büszkén ajánlja olvasóinak hirdetéseit, melyek száma több ezerre rúgott. Hirdette itt gumijait a Goodyear, Rába-autóbuszait és teherautóit a "magyar waggon- és gépgyár Győr", 80 000 érdeklődőt vonzó, "mesés sikert elérő második Corvin-vásárát" a Corvin áruház stb. Lehetett "a Várban egyemeletes, magányos főúri palotát" bérelni, "üzemen kívül álló öt mozdonyt", "hat-hét szobás, modern építkezésű lakást", vagy "Szent István csokoládét" venni, melynek minősége tudvalévőleg "vetekszik, bármely svájci csokoládé minőségével". Az olvasó időben felkészülhetett a márciusi Lipcsei vásárra, mint "Európa legolcsóbb bevásárló helyére, ahol a gombostűtől a teherautóig minden kapható".

Mindemellett rendszeresen hirdették a színházi (pl. Molnár Ferenc: Játék a kastélyban) és filmbemutatókat (pl. Metropolis).

Nézzük a Metropolis "reklámkampányát":

A bemutató előtt 1-2 héttel már így reklámozták a filmet:
"A METROPOLIS jegyei elővételi díj nélkül mától fogva kaphatók az Ufa-Filmszínház Uránia, és az Omnia pénztáránál".

Amiből kiviláglik, hogy kezdetben még felárat fizettettek az emberekkel, ha tolakodás nélkül, biztosan be akartak kerülni a mesék birodalmába.

Közvetlenül a bemutató előtt azt is megtudhattuk, hogy "Prológust mond az Ufá-ban Pécsi Blanka, az Omniá-ban Berky Lili."

Február 17-én, a bemutató napján minden egyéb kiemelés nélkül már csak a napi műsorban szerepelt a film: "METROPOLIS premier, a két rész egyben." Berky Liliről itt már nem esik szó, helyette az Omniában prológust mond "Környey Paula, a Nemzeti Színház tagja".

Ugyanebben a számban a filmhirdetésben átveszi helyét "Conrad Veidt Pirandello-filmje, az Élő álarc a Radius-ban és a Corvin-ban".

A reklám válfajának tekinthető moziműsort rendszeresen közölte az újság - németül, de magyarul is megadva filmcímet. Az 1927 február 16-i szám tanúsága szerint azon a héten 16 moziban 32 filmet vetítettek napi 3-4, hétvégén 4-5 előadásban, például:

CAPITOL - a Keleti Pályaudvar mellett: A legszebb éjszaka, Cirkuszbestiák

CORSO - IV. ker. Váczi ucca : A bánatos ország, A fekete tájfun

CORVIN - A legszebb éjszaka, Utazás Délolaszországban, Személyesen fellép Sólyom Janka

ELIT-MOZGÓ - a Vígszínház mellett: Feküdj le, kicsikém, Megöltem az anyósom

RÁDIUS FILMSZÍNHÁZ- Nagymező ucca 22-24: Cirkuszbestiák, Aladdin csodalámpája, Oroszlánrész, A világ legszebb kutyafajtái

ROYAL APOLLO - Ben Hur prolongálva, két rész egyben. Kísér a Palestina kórus, a zongoránál Weigert Aladár.

Fordította Németh Ágnes


61 KByte

25 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap kereső